KVALITET

Policyn avser alla arbetsuppgifter från första kundkontakt tills att tjänsten är utförd och fakturerad till kund. 

-         Vi ska förstå och tillgodose kunders behov.

-         Våra produkter och tjänster ska levereras i tid.

-         Vi ska vara den självklara och konkurrenskraftiga                leverantören.

-         Genom aktivt förändringsarbete se över, förbättra               och effektivisera alla våra processer utifrån                           kundens synvinkel och önskemål.

-         Alla medarbetare skall bära sitt ansvar för sin del              av kvalitetsarbetet.

-         Alla medarbetare skall ha en täckande och                            tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter och                skall ingå i företagets planerade                                                  utbildningsprogram.